Hamnområdet

Det här är vår hamn

På vårt bevakade hamnområde i det natursköna Strömsholm har vi bland annat 90 bevakade bryggplatser och en mastkran.

Övrigt på hamnområdet

På området har vi möjlighet till sommar- och vinteruppläggning, klubbhus, vedeldad bastu och en liten badstrand.

Ordningsreglemente för SBK:s Hamn och Slip

 1. Allmänt
 1. Ordningsreglementet är styrelsens dokument för att styra verksamheten vid klubben och är ett komplement till stadgarna.
 2. Medlem är utöver ordningsreglementet skyldig att följa anvisningar från styrelsen.
 3. Nyckel till området och stugor kan kvitteras ut av medlem mot erläggande av en avgift. Vid utträde skall nyckeln återlämnas.
 4. Nyckel till område och lokaler får ej lånas ut till icke medlem.
 5. Barn som ej är simkunnigaskallbära flytväst på bryggorna och i dess närhet.
 6. Badande från bryggor skall ske så att risk inte uppstår för olyckor mellan badande och båtar.
 7. Målsman är ansvarig för barns vistelse inom klubbensområde. Vid bad är det målsmans ansvar att tillse att detta sker säkert.
 1. hamnområde och slipens begagnande
 1. Båtplats vid brygga erhålles i den utsträckning plats finnes tillgänglig och sker efter kölista.Hamnfogden anvisar byggplats vilket revideras år från år.
 2. Avgiften betalas 30 dagar efter fakturadatum.Ny medlem betalar efter fakturering.
 3. Vid utebliven betalning och efter påminnelser går platsen vidare enligt kölista.
 4. Mot erläggande av fastställd avgift får medlem upplägga sin båt på av hamnfogden anvisad plats.
 5. Avgiften för vinterförvaringerläggs efter debitering.
 6. Storleken på avgiften bestäms på årsmötet.
 7. Parkering av bilar, efter lastning och lossning, får endast ske på anvisade platser. Detta för att ej hindra annan verksamhet.
 8. Samtliga båtar skall vara sjösatta och hamnområdet städat senast15 juni. Varje bryggplatsinnehavare ansvarar själv för att hålla platsen städad och fri från näckrosor, vass mm under hela säsongen.
 9. Båtägare ska städa av uppläggningsplatsen senast en vecka efter sjösättning. Vagnar, ställningar och täckningsmaterial upplägges på av hamnfogde anvisad plats.
 10. Allt ska vara märkt med namn och telefonnummer.
 1. Ej sjösättning, ej utnyttjad båtplats
 1. Båtägare som inte ämnar sjösätta, eller utnyttja båtplatsen under säsongen, skall snarast, senast 1 majmeddela hamnfogde detta så att platsen kan upplåtas till någon annan.Båt som ej är sjösatt innan 15 juni har per automatik frånsagt sig årets plats.Om båtplatsen fortsatt ej är utnyttjad år 2, då anses platsen förbrukad.
 2. Det är ej tillåtet för medlem att lånaut båtplats i andra hand.
 1. För båt som kvarligger på land samt
 1. Första sommaren erlägges enkel uppläggningsavgift samt bryggavgift, för att behålla bryggplats.
 2. Där efter fördubblas avgiften för varje år( ex 1200 kr, 2400 kr, 4800 kr osv), detta för att inte få båtar liggande, som blir vrak.
 3. Andra sommaren anses även bryggplatsen vara förverkad.
 4. Om medlem som har sin båt i sjön vid klubbens bryggor eller på land på klubbens område, säljer sin båt till en icke medlem, så har medlem det fulla ansvaret för båten tills båten är avlägsnad. Blir båten kvar på land kommer punkten b att tillämpas, som om båten fortfarande ägdes av medlem.
 1. Vaktgång för medlemmar med båtplats hos SBK
 1. Medlem är skyldig att delta i vaktgången enligt fastställd vaktlista i klubbhuset. Utebliven vakt innebär avgift fastställd av Styrelsen.
 2. Vid upprepad utebliven vakt kan medlemmen uteslutas ur klubben av Styrelsen.
 3. Vaktgång får endast utföras av medlem eller anhörig.Vaktgången börjar senast kl 20.00 på kvällen och avslutas tidigast kl 06.00 på morgonen.
 4. Efter avslutad vakt noteras nattens händelser med en kvittens i vaktloggboken i stugan.
 5. Byte av vakt enligt vaktlista sker mellan medlemmar efter egen överenskommelse.
 6. Byte skall noteras i vaktlistan i klubbhuset.
 7. Vad vaktgång innebär, se Vaktreglemente i Klubbhuset.
 1. Arbetsplikt – Dagsverke
 1. Medlemmarna indelas i arbetslag och kan kallas till dagsverken som skall utföras i klubben.
 2. Den som inte vill eller kan deltaga kan betala av styrelsen fastställd friköpningsavgift till klubben.
 1. Båtägarens ansvar
 1. Varje båtägare skall genom försäkring skydda sig mot förlust genom skada på egen båt och skadeståndskrav från annan båtägare. Försäkringen skall uppvisas vid sjösättningen.
 2. Varje båtägare är ansvarig för skada av egen båt, egna förtöjningar uppkommen på annan eller annans egendom.
 1. Säker förtöjning
 1. Allt tågvirke måste vara minst 12 mm och för båtar upp mot 6000 kg minst 22 mm, gärna långfibrigt polyestersilke. Se Svenska Sjö ’’Förtöjning av fritidsbåtar Några råd och anvisningar. Utarbetad av båtförsäkringsbolagens Tekniska Kommitté’’.
 2. Används gummifjädrar skall dessa vara monterade enligt fabrikantens anvisningar. Används spiralfjädrar måste de vara säkrade med en kätting.
 3. Ögonsplitsar måste förses med kaus.
 4. Flytlinor får ej användas till förtöjning.
 5. Båten ska ha minst två fendertar på varje sida.
 6. Efter att båten tagits upp skall alla förtöjningar tas bort. Hamnfogde tar senast 1 november bort kvarlämnade förtöjningar på båtägares bekostnad.
 1. Säkerhet El, Elsäkerhetsverkets bestämmelser om apparat-anslutningsdon för fritidsbåt.
 1. Stickpropp och apparatanslutningsdon ska vara för industribruk.
 2. Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, maximal längd 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och förgrening.
 3. Övergångssladd (adapter) från elstolpe till annan jordad stickpropp i standardutförande är vid behov tillåtet med en sladdlängd om max 0,5 meter.
 4. Vid strömuttag skall klubbens tillhandahållna elmätare anslutas, för debitering av förbrukning.
 1. Miljö
 1. Båtägare ansvarar själv för att allt eget miljöfarligt avfall, som spillolja, oljefilter, färgburkar, batterier mm transporteras bort.
 2. Vid bottenrengöring, skrapning skall ett ’plast skynke’ läggas under båten för uppsamling av avfallet för bortforsling.
 3. Vid tankning av båtar är det upp till varje enskild båtägare att tillse att detta sker säkert med avseende på miljö och brandrisk. Vid ev läckage är det båtägarens skyldighet och ansvar att rätt åtgärder utföres för minimera skadorna. Kostnader för sanering belastar enbart båtägaren, klubben skall hållas skadefri.